Міністерство освіти та науки України
ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"
Факультет інформаційних технологій

Кафедра вищої та прикладної математики

Каталог вибіркових дисциплін

Дисципліни вільного вибору студента на 2023-2024 навчальний рік
Спеціальність 113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА
Освітня програма «Комп’ютерне моделювання».
Дисципліна «Об’єктно-орієнтоване програмування» базується на курсах «Теорія алгоритмів», «Алгоритмізація та програмування», які визначені учбовими планами підготовки фахівця і призначена, щоб розробляти інформаційні системи і професійні додатки за допомогою технології об’єктно-орієнтованого програмування. Предметом курсу є необхідні знання щодо створення прикладень, за новітніми технологіями аналізу і синтезу складних програмних систем з використанням методів об’єктно-орієнтованого підходу, для розв`язання практичних, інженерних і наукових задач. Мета викладання дисципліни: набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок принципів об’єктно-орієнтованої декомпозиції складних об’єктів, розробки проектів та написанні на їх основі ефективних програм з використанням всіх переваг об’єктно-орієнтованої парадигми проектування та програмування.
Дисципліна «Організація та обробка електронної інформації» є вибірковою. Предметом курсу є методи ефективного управління даними, зокрема із використанням табличних процесорів та баз даних для створення, обробки та зберігання великих об’ємів інформації при вирішенні різноманітних прикладних завдань. Метою викладення дисципліни є оволодіння методами проектування логічних та фізичних моделей баз даних і запитів до них, методами інтелектуального аналізу даних та інших засобів обробки табличної інформації.
Дисципліна «Парадигми програмування» є вибірковою, базується на курсах «Математична логіка», «Програмування», які визначені навчальними планами підготовки фахівця і призначена для того, щоб ознайомити студентів з деякими основними парадигмами та технологіями програмування. Мета викладання дисципліни: знайомство та засвоєння деяких основних парадигм програмування, їх практичне застосування при розв’язанні практичних задач, пов’язаних із комп’ютерним моделюванням.
Дисципліна «Прикладні математичні пакети для обробки даних та моделювання» спрямована на професійний розвиток бакалавра в сфері використання систем комп’ютерної математики та візуалізації результатів математичної обробки даних. Предмет вивчення навчальної дисципліни «Прикладні математичні пакети для обробки даних та моделювання»: мова розмітки даних та пакет макросів TeX, вільна комп’ютерна алгебраїчна система Maxima, пакет динамічного геометричного середовища Geogebra. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення та оволодіння теоретичними і практичними знаннями по роботі із спеціалізованим математичним програмним забезпеченням для математичних розрахунків та моделювання таким як пакети Maxima та Geogebra, вивчення технічних прийомів для набору складних математичних формул.
Дисципліна «Системи комп’ютерної алгебри» є вибірковою, матеріал дисципліни базується на знаннях, одержаних фахівцями при вивченні дисциплін: «Математичний аналіз», «Алгебра і геометрія», «Диференційні рівняння». Використовується при вивченні всіх подальших математичних курсів. Предметом курсу є символьні операції з дисциплін математичного аналізу, лінійної алгебри, диференціальних рівнянь, методів обчислень, аналітичної геометрії. У курсі вивчаються методи представлення в комп’ютері математичних об’єктів. Метою викладення дисципліни є оволодіння методами комп’ютерної алгебри, які є найсучаснішим засобом розв’язування математичних задач, і набуття практичних навичок проведення символьних обчислень.
Дисципліна «Спеціалізовані математичні пакети» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін, забезпечує професійний розвиток бакалавра та спрямована на вивчення методології та методів використання систем комп’ютерної математики; програмних систем інженерних розрахунків та моделювання, програмного середовища математичного моделювання MatLab, підготовки та друку математичної документації високої якості за допомогою засобів візуалізації математичних даних. Метою навчальної дисципліни є ознайомлення та оволодіння теоретичними і практичними знаннями по роботі із спеціалізованим математичним програмним забезпеченням для математичних розрахунків та моделювання таким як пакети Mathematica, MathCAD та MatLAB, вивчення технічних прийомів для набору складних математичних формул; вивчення основ роботи з видавничою системою LaTeX для подальшого використання при підготовці наукових публікацій та навчальних видань.
Курс «Теорія та практика мов програмування» містить в собі основи теорії програмування, відомості про загальні вимоги до програмних систем, технології програмування з використанням сучасних інструментальних засобів,основні поняття платформи .Net, основні типи даних та конструкції мови програмування С#. Мета навчальної дисципліни: забезпечення необхідного рівня теоретичної і практичної підготовки студентів для грамотного використання ними знань основ алгоритмізації та програмування при освоєнні суміжних дисциплін та у майбутній професійній діяльності, формування у студентів алгоритмічного мислення та набуття навиків розробки програм для розв’язку прикладних задач із різних предметних галузей. Таким чиною, студент має засвоїти теоретичні основи об’єктно-орієнтовного програмування та отримати практичні навички їх реалізації на мові програмування С#.
Дисципліна «Комп’ютерні мережі» надає студентам інформацію про основні елементи комп’ютерних мереж, а саме: структуру та протоколи TCP/IP протокольного стеку; основні мережеві пристрої (репітери, комутатори, маршрутизатори); основні мережеві середовища передавання даних; топології побудови локальних мереж. Предметом курсу є схеми логічної адресації комп’ютерних мереж, сучасні технології оптимізації використання адрес ІРv4, знання з основ статичної та динамічної маршрутизації, розгалужена структура розв’язування доменних імен DNS та її використання у глобальній мережі. Метою викладення дисципліни є надання фахівцю необхідних теоретичних і практичних знань в області проектування інформаційних мереж різного класу, використання мережного устаткування для структуризації і побудови комп’ютерних мереж на різні географічні відстані, використання існуючого програмного забезпечення для обслуговування мережного обміну інформацією, забезпечення безпеки комп’ютерних мереж.
Метою дисципліни «Веб-дизайн та сучасні веб-технології» є ознайомлення студентів з методологіями та технічними основами веб-дизайну, сучасними інструментами дизайну та методами проектування веб-сайтів. Задачами курсу є формування теоретичних знань з основ веб-технологій, веб-дизайну та веб-програмування, отримання практичних навичок з розробки веб-сайтів. Об’єктом навчальної дисципліни є глобальна мережа Internet тапроцеси, що в ній відбуваються. Предметом вивчення дисципліни є веб-технології та принципи веб-дизайну, а також методи їх використання при розробці сайтів різноманітного призначення.
Курс «Теорія та практика мов програмування» містить в собі основи теорії програмування, відомості про загальні вимоги до програмних систем, технології програмування з використанням сучасних інструментальних засобів,основні поняття платформи .Net, основні типи даних та конструкції мови програмування С#. Мета навчальної дисципліни: забезпечення необхідного рівня теоретичної і практичної підготовки студентів для грамотного використання ними знань основ алгоритмізації та програмування при освоєнні суміжних дисциплін та у майбутній професійній діяльності, формування у студентів алгоритмічного мислення та набуття навиків розробки програм для розв’язку прикладних задач із різних предметних галузей. Таким чиною, студент має засвоїти теоретичні основи об’єктно-орієнтовного програмування та отримати практичні навички їх реалізації на мові програмування С#.
Метою курсу «Крос-платформне програмування на Java» є отримання студентами теоретичних знань і практичних навичок компонентного програмування. Завдання курсу – формування в студентів вміння розробляти крос-платформні програмні засоби. В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: розробляти вимоги та специфікації компонентів інформаційних систем і об’єктів професійної діяльності; проектувати компоненти програмного забезпечення; проектувати людино-машинний інтерфейс інформаційних систем; реалізовувати прототипи архітектури програмного забезпечення; інтегрувати компоненти в систему; установлювати, налаштовувати та обслуговувати системне, інструментальне і прикладне програмне забезпечення та інформаційні системи. В результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати навички: програмування на крос-платформній мові програмування Java.
Дисципліна «Методи комп’ютерної імітації» присвячена знайомству студента з основами теорії моделювання та методології побудови будь-яких моделей: математичних, імітаційних, комп’ютерних. Метою курсу є надання необхідних теоретичних та практичних знань для побудови, програмування імітаційних моделей різних процесів засобами сучасного середовища імітаційного моделювання AnyLogicта інтерпретації отриманих результатів. В курсі розглядаються задачі, що можуть бути описані на різних рівнях абстракції, що формує навички аналізу, абстрактного та структурного мислення та декомпозиції. Програмування імітаційних моделей відбувається здебільшого за допомогою візуальних інструментів – діаграм, що акцентує увагу не на семантиці мови програмування, а на алгоритмізації процесу.
Завдання вивчення дисципліни — освоєння студентом якісних, особливо геометричних, розділів теорії функцій комплексного змінного. В результаті вивчення курсу студент повинен навчитися користуватися такими основними принципами теорії, як принцип аргументу, принцип максимуму, принцип відповідності меж і принцип симетрії, а також познайомитися в найпростіших нетривіальних випадках з гіперболічної метрикою.
Дисципліна є логічним і змістовно-методичним продовженням дисципліни «Математичний аналіз», вимагає знань, умінь і готовностей цієї дисципліни в повному обсязі, а також використовує знання дисципліни «Алгебра і геометрія». Предметом курсу «ТФКЗ» є аналітичні функції комплексного змінного та їх властивості. Метою викладення дисципліни «ТФКЗ» є ознайомлення студентів з основними ідеями та апаратом теорії функції комплексної змінної, що дає можливість аналізувати та моделювати устрої, процеси та явища в галузях майбутньої діяльності студентів як фахівців.
Основна увага приділяється викладенню найважливіших понять функціонального аналізу, що відносяться до метричних, лінійним нормованих і гільбертових просторів, а також до лінійних операторів і функціоналів. Наводяться численні приклади і розв’язання задач, що ілюструють методи функціонального аналізу і деякі його додатки.
Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами сучасних webтехнологій і суміжних галузей знань, вивчення та практичне засвоєння методів і засобів створення web-сайтів. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути необхідних знань про мову гіпертекстової розмітки HTML, CSS стилі, JavaScript, технологію розміщення веб-сайту в Інтернеті, основи обслуговування WEB-серверів, правила етики при розміщенні інформації в Інтернет, принципи веб-дизайну.З метою найкращого засвоєння матеріалу студенти повинні до початку вивчення дисципліни засвоїти теоретичні знання та опанувати практичні вміння з дисциплін: «Алгоритмізація та програмування», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Організація баз даних і знань».
Метою дисципліни «Веб-дизайн та сучасні веб-технології» є ознайомлення студентів з методологіями та технічними основами веб-дизайну, сучасними інструментами дизайну та методами проектування веб-сайтів. Задачами курсу є формування теоретичних знань з основ веб-технологій, веб-дизайну та веб-програмування, отримання практичних навичок з розробки веб-сайтів. Об’єктом навчальної дисципліни є глобальна мережа Internet та процеси, що в ній відбуваються. Предметом вивчення дисципліни є веб-технології та принципи веб-дизайну, а також методи їх використання при розробці сайтів різноманітного призначення.
Мета дисципліни «Основи веб-технологій» полягає у набутті студентами базових знань та практичних навичок веб-дизайну, веб-проектування та веб-програмування, розуміння базових механізмів розробки та функціонування веб-сайтів. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є вивчення та засвоєння теоретичних основ, методів організації і створення програм для веб-простору, керування доступом змінних сторінок, створення програмних елементів веб-сторінок, сценаріїв їх взаємодії, створення динамічних сайтів, створення баз даних.В результаті вивчення курсу студент має освоїти технології створення статичних, динамічних та адаптивних веб-сайтів.
Предметом дисципліни є моделі та методи математичного опису динамічних систем з неперервним і дискретним часом. Метою вивчення дисципліни є освоєння студентами основних понять нелінійної динаміки, методів дослідження нелінійних математичних моделей і розуміння ролі цих моделей в різних областях природознавства, а також розуміння евристичної ролі обчислювального експерименту.
В курсі дисципліни розглядаються регулярні та хаотичні динамічні системи, проводиться лінійний аналіз їх стійкості. Викладені основний поняття фрактальної геометрії і хаотичної динаміки. Даються основні поняття теорії самоорганізації. Обговорюється застосування хаотичної динаміки в прикладних задачах.
Дисципліна «Нелінійні процеси і моделі» продовжує цикл дисциплін, що пов’язані з математичним моделюванням складних систем. В курсі вивчаються основні поняття якісної теорії диференційних рівнянь та теорії біфуркацій; елементи теорії нелінійних моделей; основні методи теорії біфуркацій щодо моделювання нелінійних параметричних систем. Теоретичний матеріал курсу підкріплюється виконанням лабораторних робот з використанням MATLAB.
Цілі освоєння дисципліни: сформувати у студентів базові знання та вміння в області чисельного розв’язання інтегральних та інтегро — диференційних рівнянь; створити умови для формування у студентів знань про сутність і можливості чисельних методів; викликати інтерес до проведення дослідницьких робіт в напрямку чисельного розв’язання інтегральних рівнянь. Завдання дисципліни — показати застосування теорії і практики до постановки та вирішення прикладних задач; сприяти розвитку інтересу до проведення науково-дослідних робіт в області чисельного розв’язання інтегральних рівнянь.
Дисципліна «Методи обчислень в математичній фізиці» є логічним і змістовно-методичним продовженням дисциплін «Методи обчислень» та «Рівняння математичної фізики», вимагає знань, умінь і готовностей цих дисциплін в повному обсязі, а також використовує матеріал дисциплін «Математичний аналіз» та «Алгебра і геометрія». Освоєння даної дисципліни необхідно як попереднє для спеціальних дисциплін та для виконання курсових та магістерських робіт. Предметом курсу є наближені методи розв’язання диференційних рівнянь математичної фізики. Метою викладення є набуття студентами знань, вмінь та навичок необхідних для розв’язування задач математичної фізики методами обчислень у випадках, коли точний аналітичний розв’язок одержати неможливо, ознайомлення з основами теорії різницевих схем; отримання студентами навичок реалізації методів обчислень рівнянь математичної фізики програмними засобами з використанням ЕОМ.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: мати уявлення: про постановки крайових задач як для звичайних диференціальних рівнянь, так і для рівнянь в частинних похідних, про метод скінченних елементів (МСЕ); знати: методики побудови скінченних елементів; вміти: проводити апроксимацію точного розв’язку крайової задачі — набути навичок: постановки і чисельного рішення крайових задач.
В курсі дисципліни «Диференціальна геометрія та тензорний аналіз» розглядаються методи дослідження геометричних властивостей кривих й поверхонь за допомогою диференціального числення.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка» є моделі, алгоритми, методи та засоби створення зображень. Візуалізація сцен та комп’ютерна анімація.
Предметом дисципліни є теоретичні засади та інструментальні засоби створення 3D графіки для її використання в дизайні, оформлені WEB-додатків, візуалізації та аналізі даних тощо. Метою курсу є вивчення теоретичних та практичних основ створення тривимірної графіки, набуття умінь щодо застосування прикладної програми 3dsMax.
Розглядаються основні стандарти в області інфокомунікаційних систем; сучасні тенденції розвитку інформатики та обчислювальної техніки; основні положення і методологічні основи сучасної програмної інженерії; стандарти якості програмного продукту і процесів його забезпечення; методи і засоби забезпечення інформаційної безпеки програмних систем.
Мета — забезпечення студентів необхідними знаннями та навичками з теорії та практики застосування інформаційних систем в управлінні, базах даних, етапах життєвого циклу програмного забезпечення в сфері корпоративного управління, засобах його захисту, видах комп’ютерних технологій, умінні оцінювати доцільність використання різних програмних продуктів для вирішення конкретних управлінських задач. Вивчення основних понять, пов’язаних з інформаційними системами в управлінні; виявлення місця і ролі інформаційних систем в управлінні; оволодіння практичними навичками роботи з комплексними системами управління, інформаційно-пошуковими системами, оволодіння знаннями з практики впровадження та використання інформаційних систем в управлінні; вивчення загроз безпеки інформації та основних методів її захисту.
Підготовка сучасного фахівця до практичного використання баз даних і систем управління базами даних в повсякденній роботі при розробці стандартів технологічних процесів, верстатів та інструментів, вирішенні питань інформаційного забезпечення, а також отримання знань про принципи побудови експертних систем. Вироблення навичок проектування і створення БД, використання різних функцій СКБД.
Дисципліна «Тривимірне моделювання та анімація» спрямована на вивчення принципів комп’ютерного моделювання, як складової прикладної математики. Предметом вивчення дисципліни є засвоєння принципів і методів математичного моделювання складних систем та побудови на їх основі комп’ютерних моделей, що забезпечують найкращій рівень їх наочності функціонування, аналізу та сприйняття. Основною задачею вивчення дисципліни є оволодіння знаннями з математичного та імітаційного моделювання, отримання навичок з формалізації та аналізу прикладних задач, отримання навичок створення комп’ютерних моделей у прикладному пакеті AnyLogic.
Дисципліна «Стохастичне моделювання та імітація» є логічним продовженням курсу «Методи комп’ютерної імітації» та спрямована на знайомство із загальною методологією математичного та імітаційного моделювання стохастичних процесів в природничих і соціальних науках. Дисципліна орієнтована на прикладних аспектах теорії ймовірностей та математичної статистики. Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань і практичних навичок побудови та аналізу стохастичних моделей розвитку процесів та використання інструментарію дослідження стохастичних процесів. Для моделювання використовуються можливості сучасного пакету імітаційного моделювання AnyLogic.
Дисципліна «Комп’ютерне моделювання динамічних систем» спрямована на отримання теоретичних знань та практичних навичок моделювання динамічних систем в сучасному пакеті імітаційного моделювання AnyLogic. Метою курсу є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі прикладної математики, здатних аналізувати і розв’язувати складні комплексні задачі застосовуючи основні математичні теорії і математичну мову, як універсальний спосіб для моделювання природничих, технічних та соціальних процесів. Поглиблено розглядаються методи системної динаміки та агентного моделювання для дослідження динамічних систем.
Мета — формування у студентів знань, умінь і навичок в області комплексного апаратно-програмного проектування додатків для мобільних і вбудованих систем; вивчення мов програмування для створення програмного забезпечення для мобільних і вбудованих систем; придбання навичок розробки додатків для мобільних пристроїв.
Метою освоєння дисципліни є: освоєння підходів до програмування на скриптових мовах програмування, таких як Python, R і JavaScript. Даний курс виробляє у студентів алгоритмічне мислення, вміння застосовувати основні концепції та класичні алгоритми сучасної інформатики і ефективно вирішувати виникаючі завдання на практиці.
Цілями освоєння дисципліни є: формування знань про архітектуру операційних систем і основні принципи їх функціонування, навчання різним інформаційним технологіям і технологіям програмування, навчання способам системного програмування, розкриття суті процесів, що відбуваються при взаємодії процесів і потоків в операційних системах.
Суть дисципліни “Математичне моделювання природничих процесів ” полягає в засвоєнні основних принципів математичного моделювання, які полягають в тому, що вихідний складний процес заміняється спрощеною математичною моделлю. Далі на базі побудованої математичної моделі будується чисельний алгоритм, який реалізується на комп’ютері і на основі отриманих результатів чисельної моделі робляться висновки і прогнози стосовно реального явища. Рівняння разом з крайовими умовами утворюють крайову задачу, яка для більшості випадків розв’язується чисельно. Часто це роблять за допомогою прикладних пакетів для чисельного моделювання, наприклад COMSOL Multiphisics. Метою дисципліни є формування у студентів основних знань та навичок з математичного моделювання природничих процесів та навичок роботи з сучасними прикладними пакетами для моделювання.
Дисципліна «Моделювання та аналіз динамічних процесів ” спрямована на вивчення принципів побудови математичних моделей процесів, які змінюються з часом. Це дозволяє передбачити хід процесу, керувати процесом та проектувати системи з бажаними характеристиками. Динамічні процеси можуть бути детерміновані або стохастичні, неперервні, дискретні або дискретно-неперервні, лінійні чи нелінійні, з розподіленими або зосередженими параметрами. Зазвичай їх моделювання проводиться з використанням сучасних прикладних пакетів. Метою курсу є засвоєння студентами теоретичних знань та формування навичок моделювання динамічних процесів на комп’ютері.
Дисципліна “Основи моделювання технологічних процесів ” полягає в тому, щоб ознайомити студентів із сучасними підходами до моделювання технологічних процесів, що базуються на комп’ютерному моделюванні із застосуванням сучасних прикладних програм. Базовим принципом є засвоєння певної предметної технологічної області, побудова відповідної математичної моделі та реалізації її із застосуванням сучасного програмного забезпечення. Метою курсу є формування у студентів базових знань з теорії моделювання технологічних процесів та навичок реалізації моделі із застосуванням сучасних програмних засобів.
Предметом дисципліни «Тестування та верифікація програмного забезпечення» є функціональність програмного забезпечення; методи та підходи до тестування та перевірки якості програмного забезпечення. Метою є засвоєння базових знань з основ тестування, формальної специфікації та верифікації програмного забезпечення. Оволодіння базовими навичками проектування тестів для програмних систем, роботи з найбільш вживаними засобами тестування, засобами для формальної специфікації та верифікації.
Дисципліна «Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка» спрямована на опанування фундаментальними методами та інструментарієм комп’ютерної графіки та геометричного моделювання і набуття практичних навиків застосування сучасних систем комп’ютерної графіки для подальшого їх використання в предметній області діяльності. Предметом курсу є ознайомлення із сучасним станом та перспективами розвитку комп’ютерного графічного забезпечення, методів комп’ютерної геометрії, растрової та векторної графіки, робота з графічними бібліотеками і в сучасних графічних пакетах і системах. Мета викладання дисципліни: Формування у студентів теоретичних знань і навичок в галузі освоєння методів і алгоритмів створення плоских і тривимірних реалістичних зображень в пам’яті комп’ютера і на екрані дисплея.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Програмування комп’ютерної графіки» є засоби програмування комп’ютерної графіки для моделювання різних процесів. Основними завданнями вивчення дисципліни є: вивчення основних принципів програмування комп’ютерної графіки мовою С++ за допомогою бібліотеки OpenGL; опанування прийомів комп’ютерного моделювання; набуття навичок роботи з графічними бібліотеками; набуття умінь та навичок використання технологій двовимірного та тривимірного графічного та геометричного моделювання.
Курс «Інформаційно-комунікаційні технології навчання математики» призначений для формування компетентності майбутнього викладача математики в галузі ІКТ. Метою курсу є інтеграція знань з методики навчання математики та інформаційних технологій; формування теоретичної бази знань про структуру комп’ютерно-орієнтованої методичної системи навчання математики; про сутність, психолого-педагогічні засади і технологічні основи впровадження ІКЗН математики; вироблення у користувачів ППЗ практичних умінь і навичок застосування цих засобів у процесі навчання математики; забезпечення умов для неперервної самоосвіти на основі систематичної самостійної роботи.
Методика викладання, як наукова дисципліна, носить нормативний характер, базується на знаннях загального курсу математики, алгебри та геометрії, програмування та інших курсів інформаційної складової. Предметом курсу є зміст навчальних предметів «Математика» та «Інформатика» і засоби організації пізнавальної діяльності учнів шляхом вивчення математики й інформатики. Різноманітність виробничих функцій вчителя математики та інформатики складається з планувальної, організаційної, технологічної, діагностично-прогностичної, управлінської та соціальної функцій. Виконання їх зводиться до розв’язання типових задач, які в свою чергу, передбачають оволодіння певними видами діяльності на певному рівні. Мета викладання дисципліни: формування у студентів уявлень про систему вказаних функцій і найважливіших видів діяльності, необхідних для виконання цих функцій. Таким чином, діяльнісний підхід є головним принципом викладання курсу «Методика викладання математики та інформатики». Зазначений курс охоплює питання загальної методики викладання математики та інформатики.
Підготовка майбутнього педагога до професійної діяльності передбачає ознайомлення з сучасними досягненнями, щодо організації навчання та виховання. Вивчення даного курсу передбачає знайомство здобувачів вищої освіти з науковими засадами технологічного підходу до навчання, з класифікацією та сутністю сучасних педагогічних технологій. До змісту даного курсу включено знання з різних областей науки: педагогіки, психології, фахових методик. В основі навчальної дисципліни покладено проблемно-дослідницький підхід до організації пізнавальної діяльності учнів, розвиток здібностей до творчої професійної діяльності, формування вміння застосовувати сучасні педагогічні технології у практичній діяльності.
Дисципліна «Програмування та підтримка WEB-застосувань» полягає в тому, щоб ознайомити студентів з сучасними методами застосування клієнтських сценаріїв на мові JavaScript, навчити застосуванню мови PHP для створення динамічних сайтів та сервісів Інтернет. Предметом курсу є формування та узагальнення спеціальних знань та навичок студентів з питань створення програм для глобальної мережі Інтернет. Мета викладання дисципліни: ознайомлення студентів з сучасними тенденціями розвитку сервісів Інтернет, з основними стандартами обміну даними між додатками та сервісами Інтернет, з основними правилами проектування сайтів та сервісів Інтернет, освоєння студентами основних технологічних методів практичного застосування мовних засобів програмування для розробки програмного продукту.
Дисципліна «Корпоративні інформаційні системи» сприяє формуванню наукового рівня інженерного мислення майбутнього фахівця, містить в собі теоретичну базу, яка необхідна при засвоєнні прикладних питань побудови і використання корпоративних інформаційних систем та розв’язуванні конкретних задач в галузі новітніх інформаційних технологій. Метою дисципліни є вивчення загальних принципів роботи корпоративних інформаційних систем, їх архітектури, можливості в управлінні виробничими та іншими процесами підприємства, а також отримання практичних навичок експлуатації систем даного класу.
Метою дисципліни є здобуття системи знань з технології розробки мобільних та веб застосувань, а також їх практичного використання при створенні мобільних за стосунків, побудові сайтів та сервісів, вибору і застосування сучасних технологій, мов та методів веб- програмування, створення сучасних динамічних Web-застосувань. З метою найкращого засвоєння матеріалу студенти повинні до початку вивчення дисципліни засвоїти теоретичні знання та опанувати практичні вміння з дисциплін: «Алгоритмізація та програмування», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Організація баз даних і знань».